• 'Samen beleefd, zelf gedaan, 
met oog voor elkaar'
  • 'Oog voor elkaar'
  • 'Vertrouwen in je eigen kracht'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'

'Samen beleefd, zelf gedaan,
met oog voor elkaar'

'Oog voor elkaar'

'Vertrouwen in je eigen kracht'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad, de MR, is een wettelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Voor onze school betekent dit dat er twee ouders en twee leerkrachten in de MR zitten. Via de MR hebben ouders en leerkrachten inspraak in de gang van zaken op school.

De MR vergadert zo’n vier keer per jaar, ook met de directeur. De MR mag schoolaangelegenheden bespreken, de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht bij bepaalde beslissingen van de directie. Welke beslissingen dat zijn, is wettelijk geregeld. Kort samengevat betreffen het beslissingen over essentiële onderdelen van het schoolbeleid.

Elk jaar organiseert de MR samen met de ouderraad haar jaarvergadering. Op deze vergadering geeft de MR in een jaarverslag een overzicht van de verrichte werkzaamheden.

De Bisschop Möller Stichting heeft meerdere scholen. Daarom is er voor schooloverstijgende zaken binnen deze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De huidige samenstelling van de MR vind je in de schoolgids 2018-2019.
Hoofdstuk 4.3.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiusschoolwoudsend.nl